Algemene voorwaarden
TOP Credit Management

Algemene voorwaarden

Download hiernaast de algemene voorwaarden als PDF bestand.

TOP Credit Management B.V. 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 CliŽnt: de (rechts)persoon die TOP Credit Management B.V., hierna verder te noemden TCM, verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten;
1.2 Overeenkomst: elke opdracht die schriftelijk is verstrekt door de CliŽnt en door TCM schriftelijk is aanvaard;
1.3 Debiteur: de (rechts)persoon op wie de CliŽnt een vermeende vordering heeft;
1.4 Partijen: TCM en de CliŽnt;
1.5 Buitengerechtelijke incasso: incasso zonder tussenkomst van de rechter
1.6 Gerechtelijke incasso: incasso met tussenkomst van de rechter en start met het opstellen van de dagvaarding

2. Toepassing van de Algemene Voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TCM alsmede op alle werkzaamheden en diensten die door TCM in opdracht van CliŽnt worden verricht. De diensten, in de ruimste zin des woords, hebben betrekking op:
- alle werkzaamheden om tot betaling van de vermeende vordering te komen;
- het geven van (juridisch) advies;
- overige diensten waaronder - doch niet uitsluitend Ė screenen, aanpassen en/of opstellen van Algemene Voorwaarden, het informeren naar verhaalmogelijkheden, het verstrekken van kredietinformatie, het produceren van gerechtelijke processtukken, het bijwoningen van comparities;
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de CliŽnt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
2.3 Indien ťťn of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TCM en de CliŽnt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen;
2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van ťťn of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen;
2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden;
2.6 Indien TCM niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat TCM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen;

3. Afwijkingen van Algemene Voorwaarden
3.1 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met CliŽnt zijn overeengekomen;

4. Wijziging van Algemene Voorwaarden
4.1 TCM behoudt zich het recht voor om haar Algemene Voorwaarden aan te passen, indien de gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven alsmede wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geven;
4.2 De CliŽnt wordt tijdig van deze wijzigingen en ingangsdatum schriftelijk op de hoogte gesteld. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht geaccepteerd te zijn door de CliŽnt tenzij de CliŽnt binnen zeven dagen na datum van ingang zijn/haar bezwaren schriftelijk kenbaar heeft gemaakt;
4.3 De CliŽnt kan de overeenkomst alleen opzeggen voor zover de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden betrekking hebben op tariefswijzingen binnen de in 4.2 genoemde termijn;
4.4 Alleen schriftelijke opzegging via email en/of aangetekende post wordt geaccepteerd;
4.5 De CliŽnt komt geen recht tot (tussentijdse) beŽindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging het gevolg is van een overheidsmaatregel
;

5. Aanvaarding van opdracht
5.1 Een opdracht is aanvaard indien TCM dit schriftelijk aan de CliŽnt heeft bevestigd of nadat de CliŽnt schriftelijk akkoord is gegaan met de aanbieding;
5.2 Met het verstrekken van de opdracht verklaart de CliŽnt de Algemene Voorwaarden van TCM te hebben gelezen en te hebben aanvaard;

6. Werkzaamheden
6.1 Met het verstrekken van de opdracht tot incasso geeft de CliŽnt de vordering uit handen aan TCM, die hierdoor door de CliŽnt is gemachtigd om in zijn/haar naam alle benodigde handelingen in het incassotraject te verrichten, welke naar het oordeel van TCM noodzakelijk en/of nuttig zijn;
6.2 De door TCM uitgevoerde werkzaamheden en rechtsmaatregelen geschieden steeds voor rekening en risico van de CliŽnt;
6.3 TCM zal bij behandeling van een incasso de daarmee gepaard gaande incassokosten namens de CliŽnt zoveel mogelijk volgens Staffel Voorwerk II dan wel volgens BIK 2012 van 1 juli 2012, zulks nar keuze van TCM, alsmede de vertragingsrente op de nalatige debiteur verhalen;
6.4 Indien tijdens de buitengerechtelijke incasso ondanks alle inspanningen geen resultaat is bereikt, dan zal TCM de CliŽnt (juridisch) adviseren over vervolgstappen, op grond waarvan de CliŽnt een keuze kan maken om het gerechtelijke incassotraject te starten of de incasso te staken;
6.5 Het onder 6.4 genoemde (juridisch) advies behoort tot de werkzaamheden binnen de buitengerechtelijke incasso en zal niet worden doorberekend aan CliŽnt;
6.6 TCM zet slechts een gerechtelijke incassotraject in, nadat de CliŽnt hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk een opdracht heeft gegeven;
6.7 Het staat TCM vrij om derden, waaronder doch niet uitsluitend een gerechtsdeurwaarder en/of een advocaat in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het bijwonen van comparities en het uitvoeren van overige werkzaamheden binnen een door TCM en namens de CliŽnt gestarte gerechtelijke procedure;
6.8 TCM is gerechtigd om de door 6.7 genoemde kosten als voorschot in rekening te brengen. In dat geval vangen de werkzaamheden pas aan wanneer het voorschot door TCM is ontvangen;
6.9 Het staat TCM vrij om Ė gelet op de omstandigheden - een betalingsregeling met de debiteur van CliŽnt overeen te komen op grond van redelijkheid en billijkheid;

7 Verplichtingen van CliŽnt
7.1 Bij verstrekking van de opdracht is de CliŽnt verplicht om alle bestaande en toekomstige informatie betreffende een incasso aan TCM te overhandigen, waaronder de eigen Algemene Voorwaarden, de vordering(en), alle correspondentie betrekking hebbende op de te incasseren vorderingen, de correcte NAW gegevens van zijn/haar debiteur i.c. de schuldenaar zoals bekend bij de Kamer van Koophandel;
7.2 Nadat de CliŽnt een opdracht tot incasso aan TCM heeft verstrekt, onthoudt de CliŽnt zich van verdere incassoactiviteiten met betrekking tot de uit handen gegeven vorderingen;
7.3 De CliŽnt dient TCM onverwijld in kennis te stellen als hij/zij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweeg brengt;

8 Tarieven
8.1 Er hoeft geen abonnement te worden afgesloten alvorens een incasso opdracht wordt verstrekt;
8.2 Alle door TCM genoemde tarieven zijn exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld;
8.3 Buitengerechtelijke incasso opdrachten worden uitgevoerd op basis van No Cure No Pay: TCM ontvangt geen vergoeding voor de door haar verrichte werkzaamheden tijdens de buitengerechtelijke incasso tenzij de vordering (gedeeltelijk) wordt geÔncasseerd vanaf de eerste handeling door TCM;
8.4 Voor betaling wordt geen onderscheid gemaakt hoe de betaling tot stand is gekomen noch of de betaling is verricht aan TCM, dan wel rechtstreeks aan de CliŽnt dan wel aan derden ten behoeve van de CliŽnt. Onder betaling wordt tevens verstaan het verrichten van een door de CliŽnt geaccepteerde tegenprestatie door zijn/haar debiteur of een compensatie dan wel een verrekening van de vordering. Van incasseren is tevens sprake indien de debiteur de aan de vordering ten grondslag liggende goederen aan de CliŽnt retourneert;
8.5 Voor zover de incassokosten worden verhaald op de CliŽnt, worden de incassokosten berekend op basis van de Staffel Voorwerk II dan wel volgens BIK 2012 van 1 juli 2012 over het totaal door debiteur voldane betalingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven door TCM;
8.6 TCM is gerechtigd om de op de debiteur verhaalde incassokosten zoals die zijn berekend op basis van Staffel Voorwerk II dan wel volgens BIK 2012 van 1 juli 2012 in rekening te brengen bij CliŽnt onder de volgende bepalingen:
8.6.1 Volledig in rekening brengen als ware de vordering volledig geÔncasseerd indien CliŽnt een incasso opdracht Ė ongeacht de reden - intrekt, van verdere incassobehandeling afziet, buiten TCM om een betalingsregeling treft, met debiteur een schikking overeen komt en/of TCM na advies zonder instructie laat;
8.6.2 50% in rekening brengen als ware de vordering volledig geÔncasseerd indien de debiteur tijdens de incasso opdracht failliet gaat of de debiteur binnen 14 dagen, nadat TCM de eerste aanmaning volgens BIK 2012 van 1 juli 2012 heeft gestuurd, de vordering heeft betaald;
8.6.3 Volledig in rekening brengen als de debiteur de vordering betaalt, maar weigert de incassokosten te voldoen en de CliŽnt geen (gerechtelijke) incasso inzet ter voldoening van de betreffende incassokosten;
8.6.4 Het in dit lid bepaalde is van toepassing, ongeacht of de debiteur de vordering aan TCM dan wel rechtstreeks aan de CliŽnt dan wel aan derden ten behoeve van de CliŽnt en ongeacht hoe de betaling van de vordering tot stand is gekomen;
8.7 TCM is gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de CliŽnt gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beŽindigen onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 4 hetzij de overeenkomst voor te zetten op basis van het nieuwe tarief;

9 Afrekening
9.1 CliŽnt heeft aanspraak op de door TCM ter zake de overgedragen vordering ontvangen aflossingen op hoofdvorderingen en renten, verminderd met de verschotten en de aan TCM toekomende vergoedingen;
9.2 Betalingen door debiteur verricht aan TCM dan wel aan de CliŽnt en/of derden ten behoeve van de CliŽnt strekken eerst ter dekking van door of namens TCM gemaakte kosten, vervolgens ter dekking van door of namens TCM gemaakte verschotten en komen als zodanig toe aan TCM;
9.3 TCM zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de door debiteur gedane (gedeeltelijke) betalingen, onder aftrek van het hiervoor bepaalde aan TCM toekomende, aan de CliŽnt afdragen.

10   Betaling en incasso
10.1 Facturen van TCM dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, zonder aftrek of verrekening;
10.2 De CliŽnt kan slecht schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken binnen de betalingstermijn en ontslaat de CliŽnt niet van zijn/haar verplichting de factuur te voldoen;
10.3 De CliŽnt verliest elk recht op reclame als niet reclame, indien hij/zij niet conform de bepalingen uit 10.2 bezwaar maakt tegen de factuur;
10.4 Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft TCM het recht een rente in rekening te brengen van 1% per maand vanaf de vervaldag tot die ter algehele voldoening berekend;
10.5 De CliŽnt is aan TCM buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het (restant) van de vordering met een minimum van Ä 150,00, indien de CliŽnt 14 dagen na de eerste herinnering nog steeds met betaling in gebreke blijft;
10.6 Iedere betaling van de CliŽnt strekt te alle tijde eerst ter voldoening van de door de CliŽnt aan TCM verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke en executiekosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door de CliŽnt aan TCM verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering;
10.7 TCM is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden, die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende CliŽnt in bezit heeft of in bezit zal krijgen;

11 Aansprakelijkheid
11.1 TCM heeft met betrekking tot haar werkzaamheden enkel een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat;
11.2 Elke opdracht geschiedt voor rekening en risico van de CliŽnt;
11.3 TCM voert haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan TCM ter incasso werden overgedragen;
11.4 Evenmin kan TCM aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van onderzoek en recherche op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso - buitengerechtelijk als gerechtelijk - geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor TCM;
11.5 De CliŽnt is gehouden TCM te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de CliŽnt in bewerking nemen en incasseren van door de CliŽnt aangeboden vorderingen;

12 Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TCM partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft;
12.2 De rechtbank Oost-Brabant, locatie ís Hertogenbosch, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TCM het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter;
12.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten;

13 Slotbepalingen
13.1 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan;
13.2 Van toepassing is steeds de laatste op de website van TCM www.topcm.nl gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst;
13.3 Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart de CliŽnt akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden, die tevens op de eerder genoemde website van TCM zijn gepubliceerd en zo nodig door de CliŽnt kunnen worden gedownload en worden opgeslagen;
13.4 Bij twijfel met betrekking tot de actualiteit van de Algemene Voorwaarden kan de CliŽnt bij verstrekking van de opdracht een verzoek indienen tot het toesturen van de op dat moment geldende versie van de Algemene Voorwaarden, welk verzoek TCM zal inwilligen;


Home Over ons Diensten Algemene voorwaarden Favoriete links Contact